Vedtægter

for

Fredsø-Lødderup Netværk

§1 Navn

A. Foreningens navn er “Fredsø Lødderup Netværk”.

B. Foreningen dækker Fredsø Lødderup og omegn.

C. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§2 Formål

Foreningens formål er at :

  • Skabe nye samarbejdsformer
  • Styrke erhvervsudviklingen i området
  • Fastholde samt styrke bosætningen i området
  • Skabe bedre faciliteter for børn og unge i området på andre områder end det rent sportslige

§3 Medlemmer

A. Foreningens aktiviteter henvender sig til personer i alle aldre i lokalområdet samt resten af kommunen.

B. Alle der er medlem i FLUIF, Fredsø-Lødderup Borgerforening, de lokale menighedsråd, FredsøForsamlingshus, Støtteforeningen samt Lødderup Børnehave og Lødderup Friskole og områdets øvrige foreninger er automatisk medlem af denne forening.

§4 Kontingent

Kontingent og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen.

§5 Udelukkelse

A. Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses medlemsskabet.

B. Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

§6 Foreningens ledelse

A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse til hvilken hver medlemsforening udpeger et medlem.

B. Formand, næstformand, sekretær og kasserer vælges ved første bestyrelsesmøde, der afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov.

C. Suppleanter udpeges af den forening, der forlader bestyrelsen.

D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Ved afstemninger kræves simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

E. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg/arbejdsgrupper, der har fuldmagt til at arbejde med et projekt, der opfylder foreningens formål. En arbejdsgruppe kan dog ikke disponere økonomisk uden godkendelse af bestyrelsen.

F. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen (i de tilknyttede foreninger) og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt.

§7 Regnskab

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

§8 Forpligtelser

A. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

B. Foreningen tegnes af formand og kasserer.

§9 Revision

A. Årsregnskabet revideres af en revisor valgt af bestyrelsen for et år ad gangen.

§10 Generalforsamling

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. indkaldes ved annoncering i de lokale foreninger.

C. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

D. Afstemning og valg til bestyrelse foregår ved håndsoprækning, hvis ingen af de fremmødte kræver skriftlig afstemning.

E. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling erbeslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer

F. Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.

G. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens årsberetning

4. Årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Fremlæggelse af aktivitetsplan

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg/udpegning af bestyrelse

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

H. Formandens beretning og revideret regnskab godkendes af generalforsamlingen.

I. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

J. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender begrundet skriftlig anmodning herom.

§11 Vedtægtsændringer

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§12 Foreningens opløsning

A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldtgeneralforsamling.

B. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 påhinanden følgende generalforsamlinger.

C. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den __________________.

Underskrift af foreningens bestyrelse:

Formand: